Zaznacz stronę

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

RODO

Informacja dla członków Spółdzielni i ich rodzin;
osób niebędących członkami Spółdzielni i ich rodzin a posiadających w jej zasobach prawo odrębnej własności lokali, spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, najem;
zamieszkujących w zasobach Spółdzielni bez tytułu prawnego, o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator danych osobowych (podmiot zbierający dane osobowe):

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
71-114 Szczecin
ul. Jodłowa 7a
KRS 0000071910

2. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul.Jodłowa 7a, 71-114 Szczecin lub mailowo inspektorodo@ssm-szczecin.pl;

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 litera „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w celu prawidłowej realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami;

4. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje dane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania;

6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty;

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

9. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu;

11. Gdy uzna Pani/Pan, iż Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

12. Dane osobowe zgromadzone w aktach osobowych są zgodne z obowiązującym stanem prawnym:

art. 6 ust 1 litera „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
Ustawa Prawo spółdzielcze – tekst jednolity – Dz.U. 2017 poz. 1560;
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze – Dz.U. 2017 poz. 1596,
Statut i Regulaminy Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Informacja dla kontrahentów świadczących usługi na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie umów cywilno-prawnych, o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administrator danych osobowych (podmiot zbierający dane osobowe):

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
71-114 Szczecin
Ul. Jodłowa 7 A
KRS 0000071910

2.Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Jodłowa 7 A, 71-114 Szczecin lub mailowo inspektorodo@ssm-szczecin.pl;

3.Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 litera”b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w celu prawidłowej realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami;

4.Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje dane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania;

6.Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

7.Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty;

8.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

9.Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne;

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu;

11.Gdy uzna Pani/Pan, iż Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

12.Podstawa prawna przetwarzania wynika z:
1)art. 6 ust 1 litera „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
2)Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – tekst jednolity – Dz.U. 2017 poz. 1778,
3)ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity – Dz.U. 2018 poz. 200;

Informacja dla kontrahentów, prowadzących swoją działalność w oparciu o kodeks spółek handlowych, świadczących usługi na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie umów cywilno-prawnych, o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administrator danych osobowych (podmiot zbierający dane osobowe):

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
71-114 Szczecin
Ul. Jodłowa 7 A
KRS 0000071910

2.Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Jodłowa 7 A, 71-114 Szczecin lub mailowo inspektorodo@ssm-szczecin.pl

3.Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 litera „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w celu prawidłowej realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami;

4.Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje dane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania;

6.Państwa dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

7.Odbiorcami Państwa danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty;

8.Posiadają Państwa prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

9.Gdy uznają Państwo, iż Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10.odstawa prawna przetwarzania wynika z:
1)art. 6 ust 1 litera „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
2)Ustawa kodeks spółek handlowych – tekst jednolity – Dz.U. 2017 poz. 1577
3)Ustawa kodeks cywilny – tekst jednolity – Dz.U. 2017 poz. 459

Nota prawna

Zawartość serwisu jest wyłączną własnością Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu zostały podane właściwie. Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji, nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu.

Użytkownik zapoznał się z niniejszą Notą Prawną i poniższą Polityką plików cookies i wyraża niniejszym zgodę i przyjmuje do wiadomości, że ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tego serwisu.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinie, ul. Jodłowa 7 a, 71-114 Szczecin.
Dane osobowe członków Spółdzielni jak i osób niebędących członkami Spółdzielni przetwarzane są przez Spółdzielnię wyłącznie w celach określonych w art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statucie Spółdzielni oraz w art. 1, 27, 29 ustawy o własności lokali w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań statutowych oraz prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zapisów wyżej powołanych aktów prawnych oraz zawartych umów.

Niektóre dokumenty publikowane na stronie SSM są konwertowane do popularnego darmowego programu do przeglądania plików PDF. Dzięki takim zabiegom aby zapoznać się z zamieszczonymi dokumentami wystarczy posiadać darmowy program Adobe Reader. Użytkownik naszej strony nie musi posiadać żadnych płatnych programów aby czytać zamieszczone tutaj materiały. Do odczytania plików zapisanych w formacie PDF wystarczy pobrać darmowy program Adobe Reader ze strony www.adobe.com.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Polityka plików Cookie

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego ssm-szczecin.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego ssm-szczecin.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego ssm-szczecin.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym ssm-szczecin.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

TEL. + 48 91 886 59 11

numer telefonu Pogotowia Lokatorskiego

Kontakt

ul. Jodłowa 7 a,
71-114 Szczecin
kancelaria@ssm-szczecin.pl

Kancelaria
+ 48 91 432 25 22

N

Sprawdż bieżące saldo

N

Zobacz historię wpłat

N

Sprawdż wysokość bieżących opłat